2.pielikums
Latvijas Komercbanku asociācijas šķīrējtiesas reglamentam


Nolikums

par Latvijas Komercbanku asociācijas šķīrējtiesas izdevumiem


1. Šis nolikums nosaka Latvijas Komercbanku asociācijas šķīrējtiesas (turpmāk – šķīrējtiesa) izdevumu un šķīrējtiesnešu honorāru apmērus un to maksāšanas kārtību.

2. Šķīrējtiesas fiksētie izdevumi un šķīrējtiesneša honorāru apmēri:

Prasības summa EUR) Šķīrējtiesas fiksētie izdevumi Šķīrējtiesneša honorārs
1 tiesnesis (EUR) 3 tiesneši (EUR)
līdz EUR 2 000 EUR 150 100,00 75,00
no EUR 2 001 līdz EUR 7 000
EUR 150 + 3% no summas,
kas pārsniedz EUR 2000
150,00 100,00
no EUR 7 001 līdz EUR 30 000
EUR 200 + 2% no summas,
kas pārsniedz EUR 7 000
250,00 150,00
no EUR 30 001 līdz EUR 150 000 EUR 550 + 1% no summas,
kas pārsniedz EUR 30 000
300,00 200,00
no EUR 150 001 līdz EUR 700 000
EUR 1600 + 0,3% no summas,
kas pārsniedz EUR 150 000
500,00 300,00
virs EUR 700 001 EUR 4000 + 0,4% no summas,
kas pārsniedz EUR 700 000
800,00 500,00
    
Nemantiska rakstura prasība EUR 300 250,00 150,00

Piezīme:
Šķīrējtiesas pakalpojumi ir ar pievienotās vērtības nodokli apliekami darījumi. Izdevumu summas tabulā ir norādītas bez pievienotās vērtības nodokļa. Veicot maksājumu, aprēķinātajai šķīrējtiesas pakalpojumu summai pieskaitāms pievienotās vērtības nodoklis, atbilstoši spēkā esošai nodokļa likmei.


Šķīrējtiesas izdevumu aprēķina kalkulators

Šķīrējtiesas izdevumi:
Summa bez PVN:
PVN %:
Summa apmaksai:


3.    Prasības vai pretprasības summu norāda prasītājs prasības vai pretprasības pieteikumā. Ja norādītā prasības vai pretprasības summa acīm redzami neatbilst izprasāmās mantas vērtībai, prasības vai pretprasības summu nosaka šķīrējtiesas priekšsēdētājs. Prasībai, kuru iesniegšanas laikā ir grūti novērtēt, šķīrējtiesas priekšsēdētājs iepriekš nosaka šķīrējtiesas izdevumu apmēru. Šai gadījumā galīgo šķīrējtiesas izdevumu apmēru, izšķirot strīdu, nosaka šķīrējtiesa. Ja palielina prasības vai pretprasības summu, izņemot procentu un līgumsoda pieaugumu par laiku no prasības vai pretprasības pieteikuma iesniegšanas šķīrējtiesā līdz lietas izskatīšanas vai attiecīgā pieteikuma sastādīšanas dienai, atbilstoši piemaksājami šķīrējtiesas izdevumi.

4.    Šķīrējtiesas fiksētie izdevumi un šķīrējtiesnešu honorāri prasītājam jāsamaksā Latvijas Komercbanku asociācijas šķīrējtiesas reglamentā noteiktā kārtībā.

5.    Šķīrējtiesas priekšsēdētājs, ņemot vērā konkrētas lietas sarežģītību un laiku, kas patērēts tās izskatīšanai, kā arī citus apstākļus, var nolemt paaugstināt fiksētos izdevumus un šķīrējtiesnešu honorārus. Maksimālais šķīrējtiesas fiksēto izdevumu palielinājums var būt par 100%, un šķīrējtiesnešu honorāru palielinājums – par 200%.

6.    Visi maksājumi šķīrējtiesai izdarāmi eiro. Noformējot šķīrējtiesas izdevumu samaksu, maksājuma uzdevumā ir jānorāda atbildētāja – fiziskās personas uzvārds vai atbildētāja – juridiskās personas nosaukums.

7.    Honorārs šķīrējtiesnesim tiek izmaksāts tikai tad, ja viņš ir pildījis šķīrējtiesneša pienākumus līdz šķīrējtiesas procesa pabeigšanai. Ja šķīrējtiesas process netiek turpināts sakarā ar to, ka ne vēlāk kā vienu darba dienu pirms pirmās šķīrējtiesas sēdes prasītājs prasību ir atsaucis (atteicies no prasījuma) vai lūdzis atstāt prasību bez izskatīšanas, šķīrējtiesnesim honorārs tiek izmaksāts 50% apmērā.

8.    Ja šķīrējtiesa reglamentā noteiktā kārtībā atsakās pieņemt prasības vai pretprasības pieteikumu, samaksātos šķīrējtiesas izdevumus atmaksā pilnā apmērā. Ja šķīrējtiesas process netiek turpināts sakarā ar to, ka ne vēlāk kā vienu darba dienu pirms pirmās šķīrējtiesas sēdes, prasītājs prasību ir atsaucis (atteicies no prasījuma) vai lūdzis atstāt prasību bez izskatīšanas, un, tas ir izdarīts tai pašā kalendārajā gadā, kad šķīrējtiesas izdevumi iemaksāti šķīrējtiesas kontā, šķīrējtiesas izdevumi tiek iekasēti 50% apmērā, bet pārmaksātā summa tiek atmaksāta atpakaļ. Citos gadījumos samaksātos šķīrējtiesas izdevumus neatmaksā.

9.    Tulka pakalpojuma samaksa jāveic vismaz 300 EUR apmērā, šai summai pieskaitot pievienotās vērtības nodokļa summu. Sākot ar šķīrējtiesas sēdes trešo stundu, papildus minētajai summai jāmaksā 50 EUR stundā, pieskaitot pievienotās vērtības nodokļa summu, atbilstoši spēkā esošai nodokļa likmei. Noformējot tulka pakalpojuma samaksu, maksājuma uzdevumā ir jānorāda atbildētāja – fiziskās personas uzvārds vai atbildētāja – juridiskās personas nosaukums.

10.    Par katru šķīrējtiesas sēdes protokolēšanu samaksa jāveic 300 EUR apmērā, šai summai pieskaitot pievienotās vērtības nodokļa summu. Sākot ar šķīrējtiesas sēdes otro stundu, papildus minētajai summai jāmaksā 50 EUR stundā, pieskaitot pievienotās vērtības nodokļa summu, atbilstoši spēkā esošai nodokļa likmei. Ja šķīrējtiesas sēde nenotiek valsts valodā, šajā punktā minētajai samaksai par protokolēšanu tiek piemērots koeficients 2 (divi).

11.    Atlīdzība par eksperta pakalpojumiem nosakāma, vadoties pēc eksperta, ekspertu biroja vai citu ekspertīzi veicošas institūcijas sastādītās tāmes vai faktiskajām izmaksām.

12.    Reglamenta 2. pantā minētais paziņojums par šķīrējtiesas procesa uzsākšanu tiek izsūtīts bez maksas vienam prasītājam un atbildētājam. Par paziņojuma par šķīrējtiesas procesa uzsākšanu nosūtīšanu katram papildus prasītājam vai atbildētājam (sākot ar otro), tiek iekasēti papildus kancelejas izdevumi 20 EUR apmērā par katru papildus prasītāju vai atbildētāju un par katru papildus adresi.

Biedrības “Finanses un šķīrējtiesa”
valdes loceklis R.Āboliņš

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Kontakti

Adrese

Krišjāņa Valdemāra ielā 35, Rīgā
(Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras telpās)

Tālrunis

67284561

E-pasta adrese:

tiesa [at] fstiesa.lv

Visas tiesības aizsargātas © 2020 Biedrība "Finanses un šķīrējtiesa"

Lapas karte